skip to Main Content

Beleidsplan

Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout

Januari 2022

Inhoudsopgave

Inleiding

Algemeen

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

Wijze van verwerving van inkomsten

Beheer en besteding van het vermogen

Inleiding

Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout.

In dit beleidsplan worden de volgende aspecten beschreven:

 • de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting;
 • de wijze van verwerving van de inkomsten van de stichting;
 • het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting.


Algemeen

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout

p/a Schoutenlaan 36

2215 ME  VOORHOUT

Email adres: info@vriendenvandekleinekerk.nl

Website: www.vriendenvandekleinekerk.nl

Oprichtingsdatum: 7 oktober 2021

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 84163712

RSIN: 863117776

IBAN: NL08 RABO 0375 7137 94

ANBI: sinds 04 februari 2022

Bestuur

Stichting Vrienden de Kleine Kerk te Voorhout wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen (oneven) aantal van tenminste drie leden, waaronder in ieder geval één bestuurslid die op voordracht van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Voorhout tot lid van het bestuur wordt benoemd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris; de functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur wordt geadviseerd door een artistiek adviseur. Daarnaast is er een ambassadeur betrokken bij de stichting. De financiële administratie wordt gecontroleerd door een administrateur.

Het bestuur komt tenminste één keer per half jaar voor een vergadering bijeen.

Samenstelling bestuur (per 7 oktober 2021)

Voorzitter                : mevrouw Gaby de Lijster – van Kampen, PhD

Penningmeester    : de heer Roelof Assies

Secretaris               : de heer Marti van Beek

Artistiek adviseur  : de heer Wim Verschuren

Ambassadeur        : prof. dhr. Han de Winde

Administrateur      : de heer Peter Boers

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

Doelstelling

Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout heeft ten doel:

“het werven van fondsen bestemd voor de instandhouding van het kerkgebouw aan de Dr. Aletta Jacobslaan 9 te Voorhout, de daaromheen gelegen begraafplaats en het historisch erfgoed, zoals hetgeen in het kerkgebouw aanwezig, eigendom van de Protestantse Gemeente Voorhout en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het wekken van belangstelling in brede kring en het mobiliseren van vrienden die (periodiek) financiële bijdragen verlenen;
 • het organiseren van diverse activiteiten, zoals concerten, lezingen, benefietavonden, kerkenveilingen en dergelijke;
 • het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 • het aanvaarden van schenkingen en legaten;

en voorts al datgene dat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout heeft niet ten doel het maken van winst.

Wijze van verwerving van inkomsten

Inkomsten

Inkomsten zijn afkomstig van:

 • vaste donateurs/vrienden van Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout;
 • entreegelden culturele activiteiten.

Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout beoogt minstens driemaal per jaar een activiteit te organiseren, waaronder matinees en concerten met gevarieerde optredens van (jonge) musici, lezingen, benefietavonden, kerkenveiling en dergelijke.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als ‘Vriend’ van Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout via het contactformulier op de website van de stichting of door contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout wordt gevormd door:

 • subsidies en andere bijdragen;
 • verkrijgingen krachtens schenking, legaat of erfstelling;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

Het vermogen van de stichting dient beperkt te blijven tot het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.

Het boekjaar van Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout valt samen met het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden vervolgens vastgesteld door het bestuur waarmee het bestuur de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beleid wordt verstrekt.

Voorhout, 9 januari 2022

Stichting Vrienden de Kleine Kerk te Voorhout

Back To Top